คณะกรรมการบริษัท

ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร

ประธานกรรมการ

นายเอนก พัฒนสฤษฎ์

กรรมการ

พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น

กรรมการ/กรรมการอิสระ

นายณัฐวุฒิ พงศาธิรัตน์

กรรมการ/กรรมการอิสระ

ดร. ภูวิช ปัญญาสิทธิ์

กรรมการ/กรรมการอิสระ

นายบุณยสิทธิ์ แสงพงษ์พิทยา

กรรมการ

นายพิชัย ปัญจสังข์

กรรมการ

นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

พลโท พจงเจตน์ มีปิ่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์

กรรมการตรวจสอบ

นายณัฐวุฒิ พงศาธิรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

นายพิชัย ปัญจสังข์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

นายสายณ สุนทรส

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย

นางสาวณัชชาญา สิราริยกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด (รักษาการ)